naam

Senioren Belangen Zoeterwoude

Standpunten

Hier volgen de standpunten waarvoor Senioren Belangen Zoeterwoude zich wil inzetten:

• Verbinden senioren met jongeren, met oog en oor voor elkaars kennis en kracht.

• SBZ is van mening dat digitale fraude kan worden voorkomen. Door inzet en ondersteuning van ouderen door jongeren.

• De verkeersveiligheid van de Hoge Rijndijk met participatie van de omwonenden verbeteren door constructief gesprek en vervolgactie.

• Aanpak verkeersveiligheid voetgangers en fietsers op de rotonde Burg. Smeetsweg en Hoge Rijndijk.

• Fietspaden in het buitengebied van Zoeterwoude goed led verlicht met zichtbare witte belijning. Aanbrengen van sensor ledverlichting op het Molenpad.

• Project 'Automaatje' van de ANWB aanbieden aan ouderen zonder vervoer.

• Subsidie aan sr. gym Sport & Spel in Klaverhal en MBOV in het dorp en de Rijndijk.

• De mantelzorger tijdig ondersteuning bieden, waarbij de jongere mantelzorger niet vergeten mag worden.

• SBZ zet zich in om Zoeterwoude tot een dementievriendelijke gemeente te maken.

• Een blijvende voorziening op de Rijndijk t.a.v. boodschappen, pakketpost, pinautomaat en opwaardeerzuil OV-chip.

• Duurzame passende en betaalbare koopwoningen voor senioren en jongeren. Diverse woonvormen zijn hierbij mogelijk.

• SBZ is t.a.v. duurzaamheid/energietransitie voor verantwoord, afgewogen keuzes kunnen maken: betaalbaar, haalbaar en met draagvlak.

• SBZ zet zich in voor een sterk Zoeterwoude in de regionale samenwerking.

Algemene Beschouwingen

Algemene beschouwingen van SBZ t.a.v. de begroting 2022.

Het is het eerste jaar dat we als raad hebben mogen vergaderen onder voorzitterschap van burgemeester Fred van Trigt. Zijn enthousiasme voor sport, onderwijs en zijn expertise van Jeugdhulp waren op papier en tijdens discussie merkbaar.

Je kunt wel stellen dat Zoeterwoude een flinke groei doorgemaakt heeft. Toen ik met mijn gezin in 1980 in Zoeterwoude kwam wonen bedroeg het inwoneraantal 8457. Inmiddels heeft Zoeterwoude in januari 2022 het inwoneraantal van 9636 bereikt.

Zoeterwoude staat nu en komende jaren voor grote opgaven, denk aan Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Sociaal Domein en Duurzaamheid/Energietransitie. Dit alles vraagt om een gezonde financiële basis. De begroting 2022 laat in dit opzicht een positief saldo zien van €67.700. De betrokkenheid van de ambtelijke organisatie voor hun werk is, op welk taakveld dan ook, voelbaar.

Wat betreft Huisvesting : de woningvoorraad neemt in onze gemeente t/m 2024 toe met 991 woningen. Senioren Belangen Zoeterwoude ziet een grote behoefte aan betaalbare woningen voor 1 en 2persoonshuishoudens. Veel te klein is het aanbod daarentegen in Zoeterwoude. Dit aanbod houdt doorstroming van senioren tegen. Navraag leert dat senioren wonend in een eengezinshuis, door de levensfase waarin ze zich bevinden graag gelijkvloers en kleiner ( 3 kmr appartement) willen wonen. Verhuizen met hogere woonlasten in het vooruitzicht houdt senioren tegen om deze stap te zetten. In Verde Vista Meerburg wordt begin 2022 begonnen met de bouw van 400 appartementen o.a. voor senioren. Het is in relatie tot "de huidige vraag" een druppel op een gloeiende plaat.

In de evaluatie van onze woonvisie 2025 die de raad in februari 2021 heeft vastgesteld kwam het burgerinitiatief van de stichting Samenscholing een "woongroep voor senioren" (de Knarrenhof) ter sprake. Dit heeft als gunstig gevolg doorstroming met kans voor de woonwensen van de jongere generatie. Het aantal senioren en jongeren groeit, een woongroep met een mix van senioren en jongeren is het onderzoeken waard. Signalen van eenzaamheid of dementie kunnen zo sneller herkend worden bij senioren. Zoeterwoude moet zich voorbereiden op een flinke toename van het aantal inwoners met dementie en hierop tijdig anticiperen. Van de ruim 9600 inwoners kan de komende jaren 1 op de 5 te maken krijgen met een vorm van dementie. Ook jongere ouderen kan het overkomen. Qua woningbouw/vorm is het raadzaam hier rekening mee te houden. Sociale cohesie zoals onder andere in een woongroep is essentiëel. Ongeveer 70% van de inwoners met dementie woont thuis met zorg van naaste familie of buren, waardevolle mantelzorg.

@Vraag aan het college is er inmiddels contact geweest met de initiatiefnemers van stichting Samenscholing om de mogelijkheid van een woongroep te onderzoeken o.a. locatie en bent u van plan de bouw van deze woonvorm in 2022 in uw beleid in te passen?

Eind 2021 wordt naar aanleiding van aanbevelingen bij de Evaluatie woonvisie 2025 een besluit genomen o.a. over toewijzing aan primaire doelgroepen bv senioren en starters. Een beleidswijziging kan in 2022 het gunstige gevolg zijn, zonder dat dit financiële gevolgen heeft voor de begroting. In de begroting staat dat de Blijverslening in december 2021 getoetst gaat worden aan de verordening.

@ Vraag aan het college: is de doelgroep hierover bevraagd, was het enkel onbekendheid met de bewuste Blijverslening dat er nauwelijks gebruik van gemaakt wordt? Heeft de doelgroep de mogelijkheid gehad hierin te participeren? De Verzilverlening wordt ons in december als evt. alternatief voorgelegd. Maar is het voor de raad niet inzichtelijker als we weten hoe de doelgroep over de Verzilverlening versus Blijverslening denkt? Nu is het niet het moment op de voorwaarden van de lening(en) in te gaan, dat komt in december aan de orde. Het gaat SBZ erom of u in uw beleid participatie van de doelgroep heeft meegenomen.

Energietransitiie en Duurzaamheid: in onze gemeente zijn duurzame initiatieven opgepakt. Men kan participeren door het mede aankopen van de 2 windturbines "de Watergeuzen" langs de A4. De doelstelling van Gebiedscorporatie Groener Zoeterwoude is dat opbrengst uit streekproducten/markten en participatie in Watergeuzen weer terugvloeit in onze eigen omgeving. De recente ondertekening van de overeenkomst door Rotterdam en de Gasunie ter realisatie van het Warmtenet tussen Rotterdam en Den Haag betekent energie(ke) stappen voorwaarts.

De hogere energierekening die de Zoeterwoudse inwoner vanaf januari 2022 moet betalen kan hen in de problemen brengen. Energieleveranciers berekenen bij een flexibel contract 60 euro meer. Met aftrek van de energiebijdrage van het Rijk betekent dit 20 euro meer per maand voor de klant. Voor de lagere inkomens kan dit met de huidige inflatie het verschil maken en kunnen ze voor de keuze komen te staan tussen brood kopen of de kachel aan.

@Vraag aan het college: Inwoners in Zoeterwoude kunnen met energiearmoede te maken krijgen door schuldenopbouw. Wat is uw beleid, welk vangnet kunt u hen vanaf 2022 bieden anders dan schuldhulpverlening?

Tot slot wil de fractie van SBZ de ambtelijke organisatie bedanken voor de inzet in de afgelopen moeilijke periode i.v.m. de coronacrisis.

De Grote Molen bij het Molenpad
De Grote Molen

Wilt u meer informatie over deze standpunten? Lees dan het Verkiezingsprogramma.