naam

Senioren Belangen Zoeterwoude

Thea van der Kooi wijst naar de verkiezingsposter van SBZ
Lijsttrekker Thea van der Kooi

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Oud en Jong samen in hun kracht

Verbinden van senioren met jongeren, met oog en oor voor elkaars kennis en kracht. Een samenleving waarin er verbinding is tussen de oudere en jongere inwoner, ziet SBZ als een ideaal leefklimaat. De oudere beschikt in die fase van zijn leven over veel opgedane ervaring en deskundigheid en is vaak actief in de samenleving als mantelzorger en vrijwilliger. Aan de ene kant heeft de coronapandemie de kwaliteit van leven van oudere en jongeren verminderd. Je zag ook dat er op creatieve manier een brug tussen heb geslagen werd. Jongeren deden boodschappen bij de supermarkt en brachten ze bij de oudere aan huis. Door mogelijkheden te zoeken en ze te vinden, krijg je verbinding.

Een Veilige Samenleving

Digitale Veiligheid

SBZ is van mening dat digitale fraude kan worden voorkomen. Door inzet en ondersteuning van ouderen door jongeren.

Sociale Veiligheid

• Meer zichtbaarheid en bereikbaarheid van de Wijkagent.
• Veiligheid in huis door Valpreventie
• Veilig Thuis door tijdig signaleren huiselijk geweld, zowel fysiek als mentaal.

Verkeersveiligheid

• De verkeersveiligheid van de Hoge Rijndijk met participatie van de omwonenden verbeteren door constructief gesprek en vervolgactie. Met het oog op de ontwikkeling van de nieuwbouwprojecten, het Maatschappelijke Centrum en de Bredeschool de Bernardus.
• Aanpak verkeersveiligheid voetgangers en fietsers op de rotonde Burg. Smeetsweg en Hoge Rijndijk.
• De uitkomst van het verkeersveiligheidsonderzoek van de Hoge Rijndijk ziet SBZ tegemoet. De plannen voor de korte en lange termijn met die uitkomst als basis zal SBZ nauwlettend volgen.
• Fietspaden in het buitengebied van Zoeterwoude goed led verlicht met zichtbare witte belijning. Aanbrengen van sensor ledverlichting op het Molenpad.
• Handhaving toegestane snelheid op fietspaden en 30-km. zones.

Mobiliteit en Bereikbaarheid

• Project 'Automaatje' van de ANWB aanbieden aan ouderen zonder vervoer.
• Bushaltes bereikbaar maken op passende loopafstand voor minder mobiele ouderen.
• Een blijvende voorziening op de Rijndijk t.a.v. boodschappen, pakketpost, pinautomaat en opwaardeerzuil OV-chip.

Investeren op voldoende dagactiviteiten voor Senioren

• Subsidie aan sr. gym Sport & Spel in de Klaverhal en MBVO (Meer Bewegen voor Ouderen) in het dorp en de Rijndijk.
• Sociale Ontmoetingsplekken in de wijken ter bevordering van Gezondheid en Welzijn.
SBZ heeft hiervoor in de zomer 2021 actief meegewerkt aan de ontwikkeling en totstandkoming van de Kwiek Beweegroute in Zoeterwoude Dorp. Wij streven ernaar deze succesvolle voorziening ook in Zoeterwoude Rijndijk te realiseren.

Meer Aandacht en Ondersteuning voor de Mantelzorger

• De mantelzorger tijdig ondersteuning bieden, waarbij de jongere mantelzorger niet vergeten mag worden. Zoeterwoude telt 15% mantelzorgers, die belangeloos voor een naaste zorgen, die zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook in Zoeterwoude worden de inwoners steeds ouder en zijn er meer mantelzorgers nodig. Zij zijn onmisbaar in de zorg. Daarom is het van een groot maatschappelijk én persoonlijk belang dat mantelzorgers niet uitvallen.

Zoeterwoude Dementievriendelijk

• SBZ zet zich in om Zoeterwoude tot een dementievriendelijke gemeente te maken. In 2040 wordt een verdubbeling van het aantal mensen met dementie verwacht. Dit vraagt om een visie.
• SBZ is actief betrokken bij de Werkgroep voor een Dementievriendelijke Gemeente.
• SBZ zal de focus leggen op passende woonvormen waar mensen met de diagnose dementie en hun naasten tijdig naar toe kunnen en willen verhuizen. Met zn. ondersteuning en zorg op maat.
• Investeren in sociale en fysieke dagactiviteiten, het geeft structuur en ontzorgt de mantelzorger.(respijtzorg) Een maandelijks lotgenotencafé is een streefdoel van SBZ.
• Winkels, verenigingen en culturele instellingen dementie vriendelijke trainingen aanbieden om hun kennis te vergroten.

Gelijke Kansen op Duurzaam Wonen

• Duurzame passende en betaalbare huur- en koopwoningen voor senioren en jongeren. Kwalitatief passende woningen voor senioren bevordert doorstroming voor onze jongere generatie. Bij doorstroom is er bovendien minder aanpassing van de woning nodig met als gevolg een minder beroep op de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
• Diverse woonvormen zijn mogelijk; Groepswonen voor mensen vanaf 55 jaar en ouder, levensloopbestendig gebouwd, met een sociale ontmoetingsruimte. Groepswonen van senioren en jongeren, waarbij ze elkaar door kennis en kracht kunnen ondersteunen.
• Type BeBo woningen, een woonvorm waarbij beneden iemand vanaf 55 jaar en boven een jongere woont. Een ieder met een eigen voordeur.
• In 2022 bouwen voor doelgroepen, dit is in de woonvisie vastgelegd.
• In 2023 moeten we voorbereid zijn op de wettelijke verplichting tot huisvesting van spoedzoekers. Spoedzoekers op de woningmarkt kunnen niet zonder ondersteuning zelf passende woonruimte vinden en bovendien is er spoed geboden.
• SBZ ziet de noodzaak -vanwege de korte termijn-te onderzoeken wat pilots/proeven in de Regio ons kunnen leren.

Waar te bouwen in Zoeterwoude:
• Op locaties waar gesloopt gaat worden, nieuwbouw appartementen passend en betaalbaar, zowel huur als koop.
• Bij betreffende koop 1 jaar eigen bewoning opnemen.
• Niet te hoog in de kernen bouwen en eerst inventarisatie voor welke doelgroep.

ZOETERWOUDE STERK en ZELFSTANDIG

SBZ is voor een sterk en zelfstandig Zoeterwoude. Met als uitgangspunt een krachtig Zoeterwouds bestuur. Dat houdt in dat we de komende raadsperiode deel willen blijven nemen aan de regionale samenwerking bij taken die om een regionale regie vragen. Veiligheids Regio Hollands Midden en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (met de nieuwe naam Hecht) zijn hier een voorbeeld van.

Duurzaamheid en Energietransitie

• Met betrekking tot duurzaamheid is voor SBZ de eerste stap de verduurzaming van woningen en bedrijven. Dit kan door goede isolatie gestimuleerd worden door subsidieverlening.
• SBZ zal kritisch kijken naar de plannen voor de energietransitie en wat de impact is op de natuur en het polderlandschap. We zullen ook steeds afwegen of de energieopbrengst van de maatregelen opweegt tegen de schade van die maatregelen aan de omgeving.
• Senioren Belangen Zoeterwoude wil ook rekening houden met andere energiebronnen dan wind- en zonne-energie zoals aardwarmte en op den duur waterstofgas als vervanger van aardgas.
• SBZ is t.a.v. duurzaamheid/energietransitie voor verantwoord afgewogen keuzes maken: betaalbaar, haalbaar en met draagvlak.

Weiland met vlinderbord Zoeterwoude
Molenpad
Bord met insekten
Bord met vlinders. Wilt u een vergroting zien?