naam

Senioren Belangen Zoeterwoude

Thea van der Kooi wijst naar de verkiezingsposter van SBZ
Lijsttrekker Thea van der Kooi

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

U kunt hier het "Verkiezingsprogramma Senioren Belangen Zoeterwoude 2018-2022" als PDF-file downloaden.

Voorwoord
Senioren Belangen Zoeterwoude, SBZ, is een onafhankelijke politieke partij. De partij is niet verbonden met een landelijke partij. Onze onafhankelijkheid geeft ons de vrijheid een eigen koers te varen, vrij van invloeden van landelijke partijthema's en partijbeginselen. SBZ gaat voor het algemeen belang van de Zoeterwoudse samenleving met speciale aandacht voor de leeftijdsgroep 55 plus. Uit de laatste gegevens blijkt dat 25% van de inwoners in Zoeterwoude 65 jaar en ouder is. Het percentage ligt voor de leeftijdsgroep 55 plus nog hoger!

De prioriteit van SBZ gaat naar deze groep inwoners. In deze levensfase kunnen leefomstandigheden wijzigen door verlies van partner, werk, gezondheid en mobiliteit met als gevolg kans op isolement. Te vaak lopen zij tegen problemen aan, waarbij ze nauwelijks of helemaal niet gehoord worden. SBZ nu wil goed naar hen luisteren, er alles aan doen om samen met hen een oplossing voor het probleem te vinden. Aangedragen ideeën ter verbetering van de leefomgeving zal SBZ toetsen om het leefklimaat qua veiligheid en bereikbaarheid te optimaliseren. De gemeenteraad is de plek waar SBZ e.e.a. voor u kan bereiken. Met uw stem op 21 maart kan SBZ u in de raad vertegenwoordigen.

Bij de diverse onderwerpen in de raad wil SBZ transparantie naar de inwoners toe uitdragen en ze waar nodig bij de processen betrekken. Hen laten participeren door deelname aan klankbord- en werkgroepen. Senioren Belangen Zoeterwoude gaat voor een zelfstandig Zoeterwoude, met samenwerkingsverbanden met de regio op inhoudelijk problematische thema's. De eigen identiteit van ons bestuurskrachtige en karakteristiek mooie Zoeterwoude kan op deze wijze bewaard blijven.

In dit verkiezingsprogramma van SBZ 2018-2022 zullen de thema’s wonen, zorg, veiligheid en mobiliteit, verkeer en vervoer, duurzaamheid, sport, bestuur en financiën de revue passeren.

Wonen
Jong en oud hebben woonruimte nodig in Zoeterwoude. Sinds 2000 is er bij nieuwbouw meer dan 40% sociale huur gebouwd. SBZ is voorstander van sociale koop voor jong en oud en wil dit de komende 4 jaar bewerkstelligen. Jongeren keren graag terug naar hun roots, voor hen is een sociale koopwoning met starterslening een uitkomst. Senioren willen graag kleiner wonen en zijn ook gebaat bij een kleine sociale koopwoning. Dit bevordert doorstroming op de Zoeterwoudse woningmarkt. Senioren blijven, door jarenlange verbondenheid, graag in Zoeterwoude wonen in duurzame, levensbestendige gelijkvloerse woningen. Dit geeft hen de mogelijkheid lang zelfstandig te kunnen wonen. Er gaat komende 4 jaar flink gebouwd worden in het dorp en aan de Rijndijk. Op de oude locatie van Emmaus verrijzen appartementen. Op de locatie van Klaverweide- en Corbuloschool komen 34 sociale huur- en 10 koopwoningen. Op de locatie Westwoud 10 koop(gezins)woningen en in de Zwethof 44 koopwoningen. Senioren Belangen Zoeterwoude zal bij deze projecten bij de inrichting van de openbare ruimte alert zijn op voldoende parkeerruimte, goede bereikbaarheid, aanleg van trottoirs met aflopende trottoirbanden (rollators en scootmobielen!) en goede straatverlichting.

Op de Hoge Rijndijk worden komende 4 jaar ter hoogte van nr 48a-h 34 sociale en vrije sector huurwoningen gerealiseerd. SBZ zal de ontwikkeling van dit project van Rijzo zo nauwgezet volgen, opdat dit in samenspraak met de omwonenden goed verloopt. Ter hoogte van nr 141 verrijst "Aquamarijn" met 59 koopappartementen (het merendeel vrije sector). Met de "Gebiedsvisie voorzieningen Hoge Rijndijk" wil SBZ op locatie De Eendenkooi tzt een Woonzorgcomplex realiseren dat qua vorm past in de omgeving. In de directe nabijheid moet een gezondheidscentrum van de grond komen met een ruimte van waaruit Wijdezorg haar diensten aan kan bieden. Met als faciliteiten een huisarts en apotheek, fysiotherapie, multifunctioneel centrum De Eendenkooi (activiteiten) en bibliotheek. SBZ wil dat in dit gebied de mogelijkheid om boodschappen (af) te halen blijft! De inwoners van de Rijndijk blijven er graag wonen, verhuizen niet graag naar elders. Het Woonzorgcomplex, bestaande uit appartementen voor zelfstandig wonende ouderen met "omzien naar elkaar", zal op de Rijndijk de doorstroming bevorderen. Senioren Belangen Zoeterwoude zal bij de herontwikkeling van de locatie Eendenkooi erop toezien dat de voorzieningen in dit gebied gewaarborgd blijven.

In Verde Vista is afgelopen jaren veel woningbouw gepleegd, zowel huur als koop. De brug in de Molentoch die Verde Vista en het bedrijventerrein Grote Polder verbindt is niet toegankelijk voor autoverkeer. Als de woningbouw in Verde Vista gereed is, zal SBZ erop toezien dat de ontsluiting van de Stadhouderslaan spoedig een feit wordt, zodat de bewoners van Verde Vista zich op de Rijndijk kunnen orienteren.

SBZ wil bij bouwprojecten voortdurend vinger aan de pols houden en het proces nauwlettend volgen.
Samengevat:
• Voor jongeren (starterslening) en ouderen in dorp en Rijndijk sociale koopwoningen.
• Op de locatie De Eendenkooi een Woonzorgcomplex realiseren passend in de omgeving (Gebiedsvisie)
• Doorstroming woningmarkt bevorderen in Zoeterwoude Dorp en Rijndijk.
• Na gereedkomen bouw in Verde Vista, ontsluiting Stadhouderslaan spoedig realiseren.
• SBZ wil bouwprojecten nauwlettend volgen.

Zorg
SBZ wil dat WMO-gelden niet in de algemene reserve verdwijnen. De eigen bijdrage moet betaalbaar blijven voor de hulpvrager.

SBZ wil de mantelzorger “een gezicht” geven, de mantelzorger doet nu stilzwijgend zijn of haar zware werk. De kans dat ze door overbelasting een burnout krijgen is niet ondenkbaar. Het plan is dat de gemeente met input van huisartsen, zorginstellingen, instanties en EVA mantelzorgondersteuning en de mantelzorgers zelf dit probleem te lijf gaat, coördineert en faciliteert. SBZ zal dit proces nauwlettend volgen en ondersteunen.

SBZ is voorstander van een hulpmiddelendepot van de gemeente. Hulpmiddelen zoals rollators, scootmobielen zijn vaak nog in goede staat en kunnen hergebruikt worden.

SBZ wil de zelfstandig wonende senior, die zich onzeker voelt een polsband met alarmknop -verbonden met een alarmpunt- beschikbaar stellen. Bij onraad, onwel worden en/of vallen kan er snel alarm geslagen worden.

SBZ vindt het belangrijk dat door het inzetten van een jGGZ praktijkondersteuner als verbindende schakel tussen huisarts en Jeugd en Gezinsteam de jeugdhulp laagdrempelig wordt en er niet hoeft worden doorverwezen naar zwaardere specialistische hulp.

Samengevat:
• WMO gelden mogen niet in de algemene reserve verdwijnen
• Eigen bijdrage betaalbaar voor hulpvrager.
• Mantelzorger moet structureel kortdurend vrijgemaakt worden van zijn zorgtaak.
• Hulpmiddelendepot van de gemeente.
• Polsband met alarmknop verbonden met alarmpunt.
• Belang van inzetten van jGGZ praktijkondersteuner naast de huisarts als schakel tussen huisarts en Jeugd en Gezinsteam.

Veiligheid en mobiliteit
Voor Senioren Belangen Zoeterwoude staat veiligheid hoog op het prioriteitenlijstje. Daarbij valt te denken aan goede verlichting op wegen en fietspaden. In het buitengebied -waar geen fietspad is- kan de straatverlichting op diverse plekken beter. Buiten dat het veiliger is, verhoogt dit het gevoel van "zich veilig voelen" (denk aan het slecht verlichte fietspad aan de Ommedijkse weg ter hoogte van het beeld "de 3 ganzen"). Het is er aardedonker, SBZ wil hier verbetering, zo ook bij het onverlichte fietspad op het Molenpad. SBZ wil hier Contourverlichting (op de grond) om het fietsen in het donker langs dit fietspad veiliger te maken.

Veiligheid is ook snelheidshandhaving in 30 km zones, er is landelijk geconstateerd dat in 30-km zones ernstige ongelukken plaatsvinden. SBZ zal toezien op het veiliger maken en ”handhaven” op 30-km zones.

Veiligheid is ook een goede bereikbaarheid van winkels en dienstverlenende sectoren, zodat senioren veilig hun doel kunnen bereiken en niet (met rollator of scootmobiel) hoeven uit te wijken naar de rijbaan, waardoor zij in onveilige en gevaarlijke situaties kunnen komen.

Veiligheid is ook bij toewijzing van een Scootmobiel de berijder vooraf goede instructie geven en oefening in de praktijk. SBZ wil ook 1x in de 2 jaar een eendaagse Scootmobielcursus organiseren ten behoeve van de rijvaardigheid. Deze cursus is een paar jaar geleden succesvol gehouden bij de Klaverhal. Het bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk, met vrijwillige medewerking van Veilig Verkeer Nederland. Er gebeuren namelijk veel ongelukken met Scootmobielen, waarbij de berijders in de sloot kunnen belanden en breuken op kunnen lopen.

Veiligheid is ook: in en om huis. SBZ wil als preventie aan senioren die zelfstandig alleenwonen, maar zich niet meer zo zeker voelen een polsband met alarmknop ter beschikking stellen, verbonden met een alarmpunt. Bij een val of onwel worden kunnen ze snel alarm slaan.

Samengevat: • Veiligheid door goede sraatverlichting in buitengebied en langs fietspaden. Langs het Molenpad contourverlichting.
• SBZ zal toezien op het veiliger maken en handhaven van de snelheid in 30-km zones.
• Eéndaagse Scootmobielcursus 1x in de 2 jaar, georganiseerd door de gemeente.
• Verstrekken polsband met alarmknop voor zelfstandig wonende senioren, die zich onzeker voelen.

Weiland met vlinderbord Zoeterwoude
Molenpad

Verkeer en vervoer
Vanaf 75 jaar is verlenging van het rijbewijs niet vanzelfsprekend door afnemend gezichtsvermogen en reactiesnelheid. Bij verminderde mobiliteit wordt men afhankelijk van kinderen, mantelzorger en buur. Toch wil men vanuit het dorp de mogelijkheid hebben de Rijndijk, Gelderswoude, de Weipoort, de Zuidbuurt en de Geer én het Westeinde te bezoeken. Het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp moet ook bereikbaar zijn. SBZ ziet hier een rol voor de Gemeente om structureel de Zoeterwoudse senior vervoer aan te kunnen bieden. De mogelijkheid de "Regiotaxi" te bellen, heeft als nadeel de wachttijden, die kunnen voorkomen.

SBZ wil het project "AutoMaatje"van de ANWB de komende 4 jaar invoeren. Dit project wordt landelijk uitgerold. Bij 21 gemeenten al in gebruik, in 8 gemeenten wordt het opgezet, 12 andere gemeenten zijn in gesprek met de ANWB. De ANWB stelt gratis software, kennis en training ter beschikking en begeleidt waar nodig. Vrijwilligers rijden in hun eigen auto de hulpvrager naar zijn of haar bestemming, laatste betaalt een kleine vergoeding. ANWB/AutoMaatje kan alleen opgestart worden met steun van de Gemeente.

SBZ zal –als de woningbouw in de Meerburgerpolder (Verde Vista) gereed is- erop toezien dat de ontsluiting van de Stadhouderslaan snel een feit wordt, zodat inwoners van Verde Vista zich kunnen orienteren op de Rijndijk. Denk aan de basisschool Bernardus, Kinderopvang , het gezondheidscentrum en Multifunctioneel centrum De Eendenkooi.

SBZ zal er op toezien dat fietspaden goed begaanbaar zijn. Het nieuwe fietspad aan Zuidbuurtseweg geeft een groot gevoel van onveiligheid. Auto’s moeten er uitwijken en nemen dan het fietspad.

Samengevat:
De gemeente moet aan de Zoeterwoudse senior structureel vervoer aanbieden. Als mogelijkheid denken wij aan:
• Het project AutoMaatje van de ANWB in Zoeterwoude invoeren, met steun van de gemeente.
• Na het gereedkomen van de woningen in de Meerburgerpolder (Verde Vista) ontsluiting van de Stadhouderslaan zo snel mogelijk realiseren.
• Nieuw fietspad aan de Zuidbuurtseweg: zorgen voor veiligheidsmaatregelen.

Sport
Senioren Belangen Zoeterwoude vindt het van belang dat de Zoeterwoudse inwoners in beweging komen. Alleen, in groepsverband of als lid van een sportvereniging. Als preventie en om een gezonde leefstijl te bevorderen. SBZ wil de komende 4 jaar sport voor jeugd en volwassenen stimuleren d.m.v.:
• Sportverenigingen houden in het dorp en de Rijndijk gelijktijdig 1x per jaar een Open dag op de eigen locatie.
• Kennismakingsmarkt met verenigingskraampjes met info over betreffende sport. Dit vindt 1x per jaar plaats op het Dorpsplein en op locatie De Eendenkooi. Voor jeugd en volwassenen.

SBZ wil in overleg met sportverenigingen initiatieven ontwikkelen om kinderen en ouders zoveel mogelijk bij de desbetreffende sportverenigingen te betrekken, een goed voorbeeld is het initiatief van een sportvereniging om op zondagmorgen (gratis) training te geven aan de “ukkies”, dit zijn kinderen van 4 t/m 6 jaar, die een sporttenue mogen lenen van hun vereniging. Hierbij zijn wekelijks 20 kinderen met ouders actief.

SBZ zal de initiatieven van de werkgroep" Stimulering Sport en Bewegen" waar mogelijk -mits reëel en uitvoerbaar- de komende 4 jaar steunen. SBZ zal de gymtoestellen op het Molenpad onder de aandacht brengen om de buitensport te promoten.

SBZ wil 4 jaar subsidie toewijzen aan Seniorengym :De senioren hebben baat bij het sociale contact. Denk aan vereniging " Sport&Spel" in de Klaverhal en "Meer Bewegen voor Ouderen" (MBvO) in dorp en Rijndijk.

Samengevat:
• Kennismakingsmarkt sportverenigingen voor jeugd en volwassenen op het Dorpsplein en op locatie De Eendenkooi 1x per jaar.
• Initiatieven ontwikkelen in overleg met de sportverenigingen om kinderen en ouders zoveel mogelijk bij de sportvereniging te betrekken.
• Projecten van de werkgroep “Stimulering Sport en Bewegen” mits reëel en uitvoerbaar steunen.
• Subsidie aan Seniorengym Sport&Spel in Klaverhal en de MBvO in Dorp en Rijndijk.

Bord met insekten
Bord met vlinders. Wilt u een vergroting zien?

Duurzaamheid
SBZ wil het traject wat Zoeterwoude ingezet heeft vervolgen en optimaliseren.

SBZ staat achter de duurzame doelstelling van de gemeente om minder papier te gebruiken, m.a.w. zo veel mogelijk digitaal te werken. SBZ wil echter de mogelijkheid houden de papieren Afvalkalender aan te bieden aan inwoners, die niet deelnemen aan het digitale verkeer.

SBZ vindt het van belang dat het Duurzaamheidsfonds er is en zal de burgers stimuleren hier gebruik van te maken bij de bouw, verbouw of isolatie van hun woning met betrekking tot energiebesparing. Bij het Duurzaamheidsfonds kan daarvoor subsidie aangevraagd worden.

SBZ zal het omgekeerd inzamelen, het wegbrengen van restafval (betaald) en het gratis ophalen van PMD, GFT en papier stimuleren. Naast het verminderen van het restafval per huishouden heeft dit ook een positief effect op het milieubewust handelen van onze inwoners. Wij willen erop aansturen, dat er evaluatie plaatsvindt 1 ½ jaar na het plaatsen van de ORAC’s. (Ondergrondse Afval Containers)

SBZ zal het plaatsen van zonnepanelen op particuliere- en bedrijfsdaken stimuleren. Ook voor energiecoöperaties ziet SBZ toekomst: zonnepanelen op een groot dak, inwoners van een bepaalde postcode kunnen hier aan deelnemen.

SBZ wil bij nieuwbouw levensbestendig en duurzaam bouwen. SBZ zal toezien op de ontwerpen van nieuwbouw woningen op de nieuwe energieprestatienorm “Bijna Energie Neutraal Gebouw” (BENG).

Samengevat:
• De papieren Afvalkalender behouden, beschikbaar voor inwoners zonder digitale informatie.
• ORAC’s evaluatie 1 ½ jaar na plaatsing.
• Energiecoöperaties stimuleren.
• Bouwen van nieuwbouw woningen volgens de nieuwe energieprestatienorm “BENG”.

Bestuur
SBZ maakt zich sterk voor een zelfstandig Zoeterwoude echter met samenwerking met de regio op inhoudelijk problematische thema’s.

SBZ is content met de bestaande samenwerkingsverbanden. We kunnen hierdoor efficiënt werken, bijvoorbeeld met de Omgevingsdienst (milieu), de BSGR (belasting) en SP71 ( dienstverlening aan de Regio).

Financiën
SBZ vindt het van belang dat verenigingen in Zoeterwoude kunnen voortbestaan. Zij zorgen voor het fijne leefklimaat van Zoeterwoude. SBZ zal het komende subsidieprogramma positief bekijken.

SBZ wil de WMO gelden niet in de algemene reserve laten verdwijnen. De "eigen bijdrage" moet voor de hulpvrager betaalbaar blijven. (zie ook ZORG)

SBZ is tegen lastenverzwaring voor de burger, hiernaar mag alleen gegrepen worden in het uiterste geval, als andere mogelijkheden onderzocht zijn.

SBZ wil de gemeente Zoeterwoude gezond houden en zal niet meer geld uitgeven dan er is. Ambities zullen daarom wel eens bijgesteld moeten worden.

SBZ vindt dat er een harde ondergrens moet zijn van de Algemene Reserve nl. 2 miljoen euro.