naam

Senioren Belangen Zoeterwoude

Een zetel! Dank u voor uw steun.

Algemene Beschouwingen

Voorgelezen door Thea van der Kooi tijdens de begrotingsvergadering op 8 nov 2018

Vanavond is onze aandacht gericht op de Concept begroting 2019-2022.Een knap staaltje werk, de begroting is materieel sluitend voor al deze jaren en structureel en reëel in evenwicht. De sterke kwalitatieve ondersteuning van het ambteliijk apparaat mag hier zeker niet onbenoemd blijven. Toch zal het u niet verbazen dat Senioren Belangen Zoeterwoude als oppositiepartij nog wat kanttekeningen heeft t.a.v. deze begroting.

HUISVESTING

Wij betreuren het dat er in 2018 geen aanvraag voor een Starterslening gedaan is, terwijl drie per jaar toch het streefgetal is. Onze focus is nu gericht op 2019, in dat jaar worden in Zoeterwoude 146 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarvan 9 sociale koopwoningen. Wij vragen het College met klem deze sociale koopwoningen ALLEEN aan te bieden aan ZOETERWOUDSE STARTERS EN /OF SENIOREN, dit komt de doorstroming ten goede. Mooie kansen mbt "doorstroming" heeft Zoeterwoude laten liggen, de Coalitie die op eerder beleid voortborduurt had op de locatie van de Christus Dienaarkerk en de locatie van de Westwoudschool met de bouw van zogenaamde BeBo (beneden/boven) koopwoningen zowel starters als senioren kunnen bedienen. Nieuwe kans krijgt het huidige College de komende tijd bij het ontwikkelen van de Gebiedsvisie Rijndijk om hier sociale koop te realiseren in de vorm van BeBo woningen of appartementen voor starters en senioren. Wij zullen bij de ontwikkelingen Gebiedsvisie Rijndijk hier alert op zijn.

COMMUNICATIE en PARTICIPATIE

Zoeterwoude wil dicht bij de inwoners staan, communicatie is daarin de verbindende schakel. Zoeterwoude gaat dit komende tijd vormgeven. Een nieuw communicatie beleidsplan wordt opgesteld en in oktober jl hebben we als raad de Randvoorwaarden Participatiebeleid Ruimte" opgesteld. Dat dit geen overbodige luxe is hebben de omwonenden van de Christus Dienaarkerk ervaren. Te lang werden zij in het ongewisse gelaten over de toekomstige plannen t.a.v. de Christus Dienaarkerk. Uiteindelijk werden zij in een laat stadium over het bouwproject geïnformeerd. Dit alles heeft voor onrust onder de omwonenden gezorgd. Wij zullen er nauw op toe zien dat de "Randvoorwaarden Participatiebeleid Ruimte" in de toekomst een daadwerkelijke participatie van inwoners mogelijk maakt.

VERKEER

Het zal u niet verrassen dat veiligheid en met name verkeersveiligheid voor senioren onze aandacht heeft. Met name ogen en reactievermogen worden minder van ouderen. In de begroting bij het beleidsplan Openbare verlichting is te lezen dat in het buitengebied gezorgd wordt dat de verlichting zo min mogelijk een aantasting is voor de leefomgeving van de fauna. Met een ruim hart en respect voor dierenwelzijn gaan wij hier toch voor de Zoeterwoudse inwoners en in het bijzonder de senioren. Allen moeten in het buitengebied in het donker veilig kunnen fietsen zonder valpartijen. Wij pleiten dan ook voor goede straatverlichting en witte belijning langs de BERMEN van de Weipoortseweg, het fietspad van de Zuidbuurtseweg e.a. donkere fietslocaties in het buitengebied. De wethouder heeft SBZ inmiddels toegezegd de mogelijkheid van "witte belijning langs de bermen" te onderzoeken. Noodzakelijk is ook CONTOURVERLICHTING op het MOLENPAD. Hier is geen enkele verlichting, het is ONVEILIG om hier te fietsen. In het donker is een valpartij door het treffen van een onverlichte fietser of obstakels op het fietspad hier reëel. Het zelf bezitten van goede fietsverlichting is niet voldoende. SBZ komt hier later op terug met een motie.

SOCIAAL DOMEIN

Wij zijn erg content met de grote aandacht voor mantelzorgers in de begroting. Deze groep is vaak overbelast. Sommigen hebben een baan erbij of zijn zelf op hoge leeftijd. In 2019 wordt ingezet op de werving van zorgvrijwilligers, die de mantelzorgers kunnen vervangen, voor de nodige respijtzorg. Ook wordt een poging gedaan inzicht te krijgen in het aantal mantelzorgers. De groep oudere mantelzorgers die voor een partner met dementie zorgt, groeit. In 2019 wordt er een plan ontwikkeld om  specifiek deze mantelzorgers te ondersteunen. Verkenning naar een dementievriendelijke gemeente stond voor eind 2019 op de rol, SBZ is voorstander hier zsm mee te beginnen. Kennisuitwisseling hierover is mogelijk met de regiogemeenten, die al e.e.a. gerealiseerd hebben. De raad neemt eind november de verordening Wet Maatschappelijke Verordening 2019 aan, degelijk handvest voor zowel aanvragers als de gemeente. Vanaf 1 januari heeft het Rijk bepaald dat een aantal WMO voorzieningen niet meer inkomensafhankelijk verstrekt worden maar per abonnementstarief. Vanwege het lage tarief heeft de gemeente hierdoor vanaf 2019 meer kosten.

DUURZAAMHEID

De gemeente zet in op gasloos bouwen, bestaande bouwprojecten, nieuwbouw maar ook bestaande bouw. Het rijk wil de gemeenten helpen bij deze transitie en stelt hiervoor vanaf 2019 subsidie ter beschikking. Holland Rijnland heeft een Convenant opgesteld t.a.v. Gasloos bouwen nieuwbouw en bestaande bouw. O.a. met als doel kennisdeling. Dit heeft Zoeterwoude ook ondertekend. De begroting laat zien dat in 2019 gestart wordt met een Pilot, er wordt voorbereidend onderzoek gedaan ivm gasloos maken van een bestaande wijk aan de Rijndijk. Dit sluit aan op de Wijkgerichte aanpak Zoeterwoude Duurzaam". Dit laatste succesvolle project heeft geleid tot bewustwording en heeft veel inwoners er toe bewogen een subsidieaanvraag in te dienen bij de gemeente voor duuzaamheidsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepomp. De ontwikkelingen gaan snel, dit is bittere noodzaak ivm de klimaatverandering. Met dit doel voor ogen en niet de ambitie tot de top in Nederland te behoren kan SBZ hierin meegaan. Ik denk dan in financiële zin aan " Goede tijden, slechte tijden".

MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID

In juli 2018 zijn de ondergrondse containers (ORAC's) geplaatst. De grijze minicontainers worden nu bij wijze van proef gebruikt voor de inzameling van PMD. In het eerste kwartaal van 2019 wordt gekeken maar het kostenplaatje, de ingezamelde hoeveelheden en de kwaliteit van het PMD.  Inwoners worden vervolgens gepeild aan welke inzamelvariant van de PMD zij de voorkeur geven. De afvalstoffen heffing blijft hetzelfde €126 en ook de prijzen van de 30 en 60 literzakken. Verwachte kostenstijgingen in 2019 kunnen worden gedekt. De locaties van de ORAC's zijn voor senioren niet altijd goed bereikbaar. In de buitengebieden kan de afstand perceelgrens tot ORAC veel te groot zijn, minder mobiele inwoners worden zo vraagafhankelijk gemaakt. Het kostenplaatje en de mogelijkheid wordt nu onderzocht voor bijplaatsing van bovengrondse containers in de buitengebieden. Aan nieuwe inwoners ,afkomstig uit een niet Diftargemeente ,wordt ook in 2019 voorlichting gegeven over het hoe en waarom van afvalscheiding. Ook over preventie van afval gaat gecommuniceerd worden, de afvalkosten van inwoners kunnen daardoor dalen.

De Grote Molen bij het Molenpad
De Grote Molen

Standpunten

Hier volgen de standpunten waarvoor Senioren Belangen Zoeterwoude zich wil inzetten:

Wilt u meer informatie over deze standpunten? Lees dan het Verkiezingsprogramma.